Side-alternativer

Svalbarderklæring om Kortlivede Klimadrivere, 27.03.2012

Utslipp av kortlivede klimadrivere må reduseres

Vedtatt

Dato: 27.03.2012

Sted: Svalbard

Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK)


Vi, miljøvernministrene fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige og Åland, har under ministermøtet på Svalbard 26.-27. mars, drøftet hva vi kan gjøre for å begrense utslipp av kortlivede klimadrivere som sot og metan globalt og i våre nærområder.

Dette vil bidra til å bremse temperaturstigningen som er spesielt stor i Arktis, og som har ført til en vesentlig reduksjon av isutbredelsen i regionen i løpet av de siste 30 årene. Slike tiltak vil gi viktige helse- og miljøeffekter, og komme i tillegg til en aktiv klimapolitikk for å redusere utslipp av andre klimagasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser.

Siden utslippene av kortlivede klimadrivere både påvirker klimaet og har negative helseeffekter, er det behov for å regulere dem under ulike internasjonale miljøavtaler. Det vil imidlertid ta lang tid før slike avtaler vil ha tilstrekkelig effekt.

I påvente av internasjonal regulering er det et stort behov for rask reduksjon i utslipp av kortlivede klimadrivere som sot, metan og dannelse av bakkenært ozon. En slik innsats må rettes inn mot tiltak i både i- og u-land.

Med basis i vårt nære samarbeid og felles verdigrunnlag, vil vi som nordiske miljøvernministre styrke innsatsen for å redusere utslipp av kortlivede klimadrivere nasjonalt, regionalt og globalt.

Vi vil være pådrivere og legge til rette for et tettere samarbeid i internasjonale fora for en mer ambisiøs internasjonal regulering av klimagassutslipp og kortlivede klimadrivere.

Fokus på kortlivede klimadrivere må ikke skje på bekostning af CO2- innsatsen. I denne sammenhengen vil vi gjøre en aktiv innsats spesielt i forhold til:

 • å arbeide for en global klimaavtale under UNFCCC, som vil sikre oppfyllelse av 2-gradersmålet
 • å videreføre kunnskapsbygging og samarbeid om tiltak under Arktisk Råd, og følge opp en eventuell avtale om minsking av sot i Arktis  
 • å utvikle nasjonale tiltak som kan redusere utslipp fra transport og ineffektiv vedfyring, som gir positive effekter i forhold til helse og klima regionalt  
 • å styrke samarbeidet under Nordisk Ministerråd,
 • å arbeide med prosjekter som reduserer utslipp av kortlivede klimadrivere regionalt gjennom den nordiske miljøfinansieringsinstitusjonen NEFCO,
 • å utvikle aktiviteter innenfor Barentssamarbeidet
 • å støtte opp under av arbeidet til FNs miljøprogram (UNEP) for gjennomføring av effektive tiltak mot kortlivede klimadrivere med positive helse- og miljøeffekter,
 • å vurdere deltagelse i ulike UNEP-støttede initiativ, herunder det nyopprettede ”Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short Lived Climate Pollutants”,
 • å videreføre arbeide internasjonalt med å fremme kostnadseffektive reduksjonstiltak og internasjonale reguleringer, herunder å prioritere tiltak mot utslipp av sot ved regulering av landenes utslipp av partikler under Konvensjonen om langtransportert luftforurensning (CLRTAP).

For å sikre en bedre basis for nasjonale og felles nordiske tiltak vil vi:

 • Videreutvikle og forsterke nasjonale utslippsregnskap for kortlivede klimadrivere som også omfatter separate utslippsregnskap for svart karbon.
 • Avdekke kostnadseffektive reduksjonstiltak og vurdere behovet for nasjonale handlingsplaner  for utslippsreduksjoner
 • Vurdere behovet for å utarbeide en nordisk handlingsplan som vil kunne bidra til å sikre effektiv gjennomføring av tiltak og optimalisere virkemiddelbruken mellom landene basert på de nasjonale handlingsplanene.

For å understøtte dette arbeidet vil det bli arrangert et nordisk fagseminar 7.-8. juni der utveksling av erfaringer med nasjonale utslippsregnskap, identifisering av kostnadseffektive tiltak for utslippsreduksjoner og etablering av nasjonale handlingsplaner vil stå sentralt.

Kontakt

Anna Maria Hill Mikkelsen
Telefon: +45 33 96 02 81
E-post:

Satu Reijonen
Telefon: +45 33 96 02 00
E-post: